Анкета
Трябва ли персонала, зает в експлоатацията на трафика в международно съобщение да притежава:

Езикови умения на езика на страната, в която се намира съответната инфраструктура

Езикови умения по един унифициран език за всички железопътни администрации в Европейския съюз

Не мога да преценя

Архив

Административни услугиСписък на административните услуги и регулаторни режими,
предоставяни от ИА „Железопътна администрация"


Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

Издаване на свидетелство за признаване на правоспособност, придобита в други държави - членки на ЕС или в трети държави, за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България

Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт

Проверява изпълнението на изискванията за издаване на  лицензии и разрешения по Закона за железопътния транспорт 

Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура

Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари

Разрешение за  въвеждане в експлоатация на структурните подсистеми на железопътната система за конвенционални и за високоскоростни превози

Разрешение за въвеждане в експлоатация на нов или съществено променен подвижен състав, за който няма изисквания в техническите спецификации за оперативна съвместимост 
 
Разрешение за експлоатация на подвижен железопътен състав, който не отговаря напълно на техническите спецификации за оперативна съвместимост и е въведен в експлоатация в държава-членка на Европейския съюз, при условие, че това не противоречи на националните правила за безопасност

Издаване на сертификат за безопасност на железопътен превозвач

Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на железопътните превозни средства

Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи на подсистема със съществените изисквания за оперативна съвместимост

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на Националните правила за безопасност или техническите правила
 
Заплащането на административните услуги следва да се извършва по сметка:
 
ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

IBAN BG05 BNBG 9661 3100 1249 01

BIC BNBGBGSD

БНБ-ЦУ
     Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разрешава пресичането на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и свързването на железопътните линии от железопътната инфраструктура. За целта се подава заявление до Министъра на транспорта, към което се прилага писмено становище от Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Централно управление за възможността да бъде извършено исканото пресичане. В заявлението следва да бъде посочено и чия собственост ще бъде съоръжението пресичащо железопътните линии (т.е. да се посочат: име на фирмата или лицето, Булстат или ЕГН и адрес на седалището).
 
     Изпълнителният директор на ИА „ЖА” съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура. За целта се подава заявление до Изпълнителния директор на ИА „ЖА”, към което се прилага оригинал и копие на проекта, както и становище от Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Централно управление.

  Образци:

      - Заявление до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

      - Заявление до Изпълнителния директор на ИА „ЖА”

 

 

Photo.Gif E-Services-Bg.Png 

 Button4.Jpg
 
     
 
 
   
        
         Passenger_Logo_Bg-2.Jpg
 
 
    
 
  
  
 Untitled-1%20Copy.Jpg
 

 
Можете да изпращате Вашите предложения за промени в подзаконовата нормативна база на железопътния транспорт на адрес iaja@mtitc.government.bg